Privacy informatie

 

Ingangsdatum: 25 mei 2018

Deze "Privacy Policy" regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door G. DE WILDE BVBA, met handelsbenaming De Wilde & Baele Gerechtsdeurwaarders (hierna: De Wilde & Baele), met maatschappelijke zetel te 9000 GENT, Gasmeterlaan 191 en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer BE0433.142.909 en dit zowel als verantwoordelijke voor de verwerking, als verwerker van persoonsgegevens.

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door de website te gebruiken, toegankelijk via het volgende adres: www.gdw-dewilde.be (hierna “de Website”); door het verzenden van een dossier, een klacht, vraag of opmerking naar De Wilde & Baele; door het aangaan van een contractuele relatie met De Wilde & Baele en door het gebruik van TAGOR3WEB, verklaart u dat u kennis hebt genomen van deze Privacy Policy en dat u uitdrukkelijk akkoord gaat met de inhoud ervan en met de verwerking zelf.  

Artikel 1 – Algemeen 

1.1. DE WILDE & BAELE stelt zich middels huidige Privacy Policy in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, alsook met de omzetting van deze Europese Verordening in Belgische wetgeving, welke op 5 september 2018 van kracht werd en welke de Belgische privacy wet van 1992 opheft;

1.2. DE WILDE & BAELE leeft eveneens de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie” na.
 

Artikel 2 - Persoonsgegevens

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare levende natuurlijke persoon. 
Website: De website gehost onder www.gdw-dewilde.be
Gebruiker: Iedere natuurlijke persoon die op de website een interactief dan wel niet-interactief gebruik hanteert.

Interactief gebruik: Elk gebruik van de website waarbij u actief persoonsgegevens invoert op de website, al dan niet via een door u ingevuld elektronisch formulier.

Niet-interactief gebruik: Elk gebruik dat niet als een interactief gebruik kan worden beschouwd dus bijvoorbeeld gewoon een kijkje nemen op de website. 

2.1.      Persoonsgegevens die wij vanu verwerken:

a. Categorie 1: uw persoonsgegevens die u ons als klant verstrekt (bv. bij het overmaken van een opdracht, dossier of wanneer u ons contacteert voor inlichtingen) of als bezoeker van onze website;

b. Categorie 2: persoonsgegevens die klanten ons overmaken over hun schuldenaars, tegenpartijen in gerechtelijke en minnelijke procedures, etc.;

c. Categorie 3: persoonsgegevens van klanten die wij als prospecten beschouwen.  
 

2.2.      DE WILDE & BAELE kan gegevens van u (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:

a. wanneer u deze persoonsgegevens verstrekt;

b. wanneer uw schuldeiser of uw tegenpartij in  gerechtelijke en minnelijke procedures ons deze informatie verstrekt;

c. door het verrichten van opzoekingen in bijvoorbeeld het K.B.O., rijksregister, Graydon, SAM-TES databases, sociale media, het internet of door het verschaffen van informatie door andere gerechtsdeurwaarders;

d. door het gebruik van cookies op onze website (zie hieronder);

e. door het aankopen van informatie bij derden.  
 

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking  

3.1. Algemene doeleinden:  

DE WILDE & BAELE zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:   

Categorie 1:

  • het kunnen uitvoeren van de opdracht waarom de klant verzoekt zoals bv. het opmaken van een dagvaarding, betekening van een betalingsbevel, … met als rechtsgrond het gerechtvaardigd belang van onze klant;
  • het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van DE WILDE & BAELE om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;

Categorie 2: het beantwoorden van vragen van klanten en het kunnen uitvoeren van de opdracht waarom de klant verzoekt zoals bv. het opmaken van een dagvaarding, betekening van een betalingsbevel, etc. met als rechtsgrond de uitvoering van de overeenkomst met de klant alsook de wettelijke verplichting van de gerechtsdeurwaarder;

Categorie 3: het doen van prospectie en het maken van klantenafspraken met potentiële klanten met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang.  
 

3.2. Direct marketing:  

Sommige persoonsgegevens van professionele klanten zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits U hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).  

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan DE WILDE & BAELE uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot DE WILDE & BAELE, haar producten en/of diensten. DE WILDE & BAELE kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door DE WILDE & BAELE bewaarde documenten.  

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken (“Opt-Out”), onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.  
 

3.3. Doorgifte aan derden:  

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van DE WILDE & BAELE, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien DE WILDE & BAELE failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van DE WILDE & BAELE geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.  

Daarnaast zal DE WILDE & BAELE uw persoonsgegevens onder meer aan volgende derden verstrekken: advocatenkantoor belast met de opvolging van een dossier; confrator - gerechtsdeurwaarder belast met de uitvoering; notaris (in geval van openbare verkoop); de schuldeiser; andere derden betrokken bij de uitvoering van diensten (vb. transporteurs, vertalers, etc.).  

DE WILDE & BAELE zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.  
 

3.4. Wettelijke vereisten:  

In bepaalde gevallen kan het voorkomen dat DE WILDE & BAELE uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen.  
 

Artikel 4 – Duur van de verwerking  

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking, in functie van de relatie tussen DE WILDE & BAELE en U en in functie van de wettelijke voorziene termijnen inzake beroepsaansprakelijkheid. De maximale termijn daarbij bedraagt 7 jaar.
   

Artikel 5 – Uw rechten

5.1. Recht van toegang en inzage:  

U heeft het recht om op elk moment kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken.  
 

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:  

U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan DE WILDE & BAELE. Daarnaast heeft U steeds het recht om Ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.  

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.    
 

5.3. Recht van verzet:  

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om  ernstige en legitieme redenen.   Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.  
 

5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht:  

U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.  
 

5.5. Recht van intrekking van de toestemming:  

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht  om die toestemming in te trekken.  
 

5.6. Uitoefening van uw rechten:  

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar privacy@gdw-dewilde.be, per post naar DE WILDE & BAELE (Gasmeterlaan 191, B-9000 Gent) of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website, mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.  
 

5.7. Automatische beslissingen en profiling:                

De verwerking van Uw Persoonsgegevens omvat in bepaalde gevallen profilering.  

Dit impliceert dat DE WILDE & BAELE op basis van informatie over uw economische situatie zal trachten te achterhalen of u al dan niet solvabel bent.  

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen door het verzenden van een e-mail naar privacy@gdw-dewilde.be.    
 

5.8. Recht om klacht in te dienen:  

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be.  

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen.    
 

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid  

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.  

6.2. In geen geval kan DE WILDE & BAELE aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.  

6.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt van de Website vanaf Uw computer, IP-adres en gebruikmakende van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.  
 

Artikel 7 – Toegang door derden  

7.1. Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers.  

7.2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Contacteer ons

De Wilde & Baele

Gerechtsdeurwaarders

Gasmeterlaan 191

9000 Gent

Juridische informatie & Privacy

De Wilde & Baele hecht vanzelfsprekend belang aan uw rechten en alle aspecten van uw privacy. Via onderstaande knoppen vindt u meer inlichtingen over deze topics.


Copyright 2021. Alle rechten voorbehouden. Website met passie gemaakt door Pixelsrule.

-->