Meer bescherming voor debiteuren...

19 Aug 2023

Vanaf 1 september 2023 wordt boek XIX van het Wetboek Economisch Recht van kracht. Deze wet wil wanbetalers beter beschermen. Vanaf die dag moeten uw factuurvoorwaarden aangepast zijn om uw budget voor het minnelijk invorderingstraject te vrijwaren.

Als u uw algemene voorwaarden niet aangepast zijn, kan u géén schadebeding en géén intresten vorderen van consumenten.

Deze wetswijziging is bovendien ook van toepassing op alle invorderingsprocedures die worden opgestart vanaf 01/12/2023.

Start uw dossier voor onbetaalde facturen van voor 01/09/2023 dus zeker nog op in november via ons klantenportaal!

Hieronder leest u wat dit wetsvoorstel inhoudt, hoe u zich erop kunt voorbereiden en waaraan uw facturen en factuurvoorwaarden moeten voldoen om conform de nieuwe wetgeving te zijn.

Ter geruststelling : levert u enkel "op factuur" in een B2B-context en laat u consumenten altijd onmiddellijk betalen bij afhaling, hoeft u niets te veranderen.
 

Onze betalings-/factuurvoorwaarden

Hieronder vindt u de betalingsvoorwaarden zoals wij die zullen opnemen in onze factuurvoorwaarden:

 

Deze factuur is betaalbaar ten laatste op de vermelde vervaldag op bankrekening [IBAN / BIC] van [UW IDENTITEIT], zoals opgegeven op de factuur.

Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan verzenden we u een herinnering.

Indien u 21 kalenderdagen na deze herinnering nog steeds niet heeft betaald, rekenen we een forfaitaire schadevergoeding aan van 10% van de openstaande factuurbedragen met een minimum van 20 EUR per factuur.

In overeenkomsten met consumenten wordt deze schadevergoeding beperkt tot de maxima van art. XIX.4 van het Wetboek Economisch Recht, welke op het moment van de huidige versie van deze voorwaarden als volgt zijn bepaald: 20 EUR (voor factuurbedragen ≤ 150 EUR) of 30 EUR + 10% van het factuurbedrag tussen 150 EUR en 500 EUR (voor facturen > 150 EUR maar ≤ 500 EUR) of 65 EUR + 5% van het factuurbedrag boven de 500 EUR met een maximum van 2.000 EUR (voor facturen > 500 EUR).

Bovendien rekenen we u een conventionele nalatigheidsintrest aan aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties vanaf de 22e kalenderdag na de herinnering.

Voor professionele klanten maakt het niet betalen van één factuur op de vervaldag, automatisch alle openstaande facturen opeisbaar, ongeacht hun vervaldag.

Deze schadevergoeding en nalatigheidsintresten gelden wederkerig als wij niet voldoen aan onze betalingsverplichtingen.

Geschillen en betwistingen omtrent deze factuur of onze dienstverlening dienen te worden ingeleid voor de Vrederechter [uw locatie] of de Rechtbank van Eerste Aanleg van [uw locatie] of de Ondernemingsrechtbank [uw locatie]. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.

 

Invloed op het doorzenden van uw opdracht aan De Wilde & Baele Gerechtsdeurwaarders

Onze programmeurs zijn volop bezig om ons klantenportaal aan te passen aan de nieuwe wetgeving.

Bij het doorsturen van een nieuwe factuur voor invordering zal u dus in ieder geval bijkomende informatie moeten aanleveren:

 • Elke aparte factuur moet u ingeven
 • Per factuur moet u de datum van de verzending van de herinneringsbrief ingeven

In uw klantenprofiel kan u uw nieuwe algemene voorwaarden ingeven zodat die automatisch worden toegepast.

Stuurt u uw opdrachten door via een data-koppeling met Risolto, Teamleader of Exactonline zullen een heel aantal van die gegevens geautomatiseerd worden ingevuld.

 

Meer details

 • Indien uw factuurvoorwaarden schadebedingen of intresten bevatten die hoger liggen dan de wettelijke maxima, mag er helemaal geen schadebeding of intresten worden aangerekend. Vandaar het belang om uw factuurvoorwaarden aan te passen!
 • U moet verplicht een eerste gratis herinnering sturen
 • U moet bewijzen dat u de factuur en de herinnering heeft verstuurd
 • Heel belangrijk: de regelgeving is enkel van toepassing als u verkoopt aan consumenten. In B2B relaties verandert er niets.

 

Maxima voor interestvoet en schadebeding

De wet beperkt de intrestvoeten en de schadebedingen. Indien uw factuurvoorwaarden hoger liggen dan deze maxima, mag er helemaal geen schadebeding of intresten worden aangerekend. Vandaar het belang om uw factuurvoorwaarden aan te passen!

Maximale interestvoet

De wet laat toe om dezelfde intrestvoet aan te rekenen als die bepaald in de “Wet ter Bestrijding van Betalingsachterstand bij Handelstransacties” van 2 augustus 2002. Zowel in B2B als in B2C context kan u dus dezelfde intrestvoet vragen. Enige spijtig detail is dat het W.E.R. niet in een afronding (naar boven) voorziet. Laat ons ervan uitgaan dat dit een vergetelheid is die spoedig zal worden rechtgezet zodat er niet met twee verschillende intrestvoeten moet gewerkt worden voor B2B en B2C.

Maximaal schadebeding

Het schadebeding werkt voortaan in staffels.

 • Factuurbedrag t.e.m. 150 EUR → Vast schadebeding van 20 EUR.
 • Factuurbedrag > 150 EUR maar ≤ 500 EUR → Schadebeding van 15 EUR + 10% van het factuurbedrag
 • Factuurbedrag > 500 EUR → Schadebeding 40 EUR + 5% van het factuurbedrag met een maximum van 2.000 EUR

In principe kan u het minimum aanrekenen per onbetaalde factuur. De vraag is of rechters het maximale schadebeding toch niet nog verder (naar beneden) zullen aanpassen…
 

U moet verplicht een eerste gratis herinnering sturen

Wellicht doet u het al, maar de wet verplicht ondernemingen nu om een eerste gratis herinnering te sturen (hetzij via post, hetzij via e-mail) als een factuur niet betaald is (na de vervaldag uiteraard).

Levert u regelmatig aan de klant, dan hoeft u enkel de eerste 3 herinneringen per kalenderjaar gratis te versturen. Vanaf de 4e herinnering mag u een kost aanrekenen van maximum 7,5 EUR meer portkosten.

Vanaf de herinnering begint een extra betaaltermijn te lopen voor uw klant vooraleer u schadebedingen of intresten kan aanrekenen. Als u een KMO bent heeft u in theorie de mogelijkheid om intresten aan te rekenen vanaf de dag na de verzending van de herinnering. In de praktijk wordt dit wellicht moeilijk haalbaar om voor elke factuur de exacte herinneringsdatum bij te houden.

Die termijn bedraagt 3 werkdagen + 14 kalenderdagen als u de herinnering per post verstuurt. Verstuurt u ze per e-mail dan bedraagt de termijn 15 kalenderdagen. Praktisch opteert u dus eigenlijk best om 21 kalenderdagen te voorzien om in de twee gevallen te voldoen aan de minimale termijn en om geen rekening te hoeven te houden met weekends en feestdagen.
 

Verplichte minimale inhoud van de herinnering:

 • Het openstaand factuursaldo + bedrag van schadebeding dat zal geëist worden
 • Uw naam of de handels/vennootschapsbenaming, en uw ondernemingsnummer
 • Een beschrijving van het product dat de schuld heeft doen ontstaan, alsook de datum van opeisbaarheid van deze schuld.
 • De termijn waarbinnen de hoofdsom betaald moet worden

 

Belangrijk:

 • U moet dus het berekende bedrag van het schadebeding vermelden
 • U moet dus de betaaltermijn expliciet vermelden. Om efficiëntieredenen lijkt het ons het beste dat u die vastlegt op 21 kalenderdagen
 • “de beschrijving van het product” is hoe het in de wet wordt vermeld. Laat ons hopen dat rechters het pragmatisch aanpakken en een overzicht aanvaarden van de facturen met vermelding van factuurnummer, oorspronkelijk bedrag, resterend saldo, factuurdatum en vervaldatum

 

U moet bewijzen dat u de factuur en de herinnering heeft verstuurd

Vooraleer u een invorderingsprocedure kan starten, moet u trouwens kunnen bewijzen dat u zowel de factuur als de gratis herinnering heeft verstuurd.

Via e-mail (op het adres dat de klant heeft opgegeven) is dat niet zo moeilijk. Per post is dit uiteraard minder evident en zal u de rechter moeten overtuigen.

 

Aanpassen van uw factuurvoorwaarden

U moet dus zeker uw factuurvoorwaarden aanpassen conform de nieuwe wetgeving. Het voorbeeld hierboven is hoe wij onze factuurvoorwaarden aanpassen, specifiek voor wat de betalingsvoorwaarden aangaat. Dit voorbeeld is naar best vermogen opgemaakt, maar gezien de onduidelijke wetsbepalingen kunnen we daar geen enkele aansprakelijkheid rond nemen.

 

 


Ga naar het overzicht

Klaar om met ons in zee te gaan?

Hebt u op onze website gevonden wat u zocht of hebt u nog vragen, aarzel dan niet en neem met ons contact op. Wenst u meteen uw dossier in te dienen kan dit rechtstreeks via onderstaande knop.

Contacteer ons

De Wilde & Baele

Gerechtsdeurwaarders

Gasmeterlaan 191

9000 Gent

Cookie- & Privacyverklaring

De Wilde & Baele hecht vanzelfsprekend belang aan uw rechten en alle aspecten van uw privacy. Via onderstaande knoppen vindt u meer inlichtingen over deze topics.


Copyright 2021. Alle rechten voorbehouden. Website met passie gemaakt door Pixelsrule.

-->