Nieuws

jvl6411.jpg

Potpourri I: Ruikt u uw geld al?

Potpourri? Zijn naam kreeg deze wet uit “bescheidenheid”. De “Mammoetwet" van 1975 werd als een “potpourri” ervaren... de huidige wet zou het omgekeerde moeten veroorzaken en als Mammoet moeten worden gezien.

Maar is dat ook zo? 
U zou een pak sneller uw geld moeten krijgen. Achterstallige - niet betwiste-  facturen zijn zeer slecht voor uw cashpositie. Europa legde de lidstaten op dat er een snellere procedure moest komen voor deze niet betwiste vorderingen. Binnen de 90 dagen moet er een oplossing zijn zonder langs de rechtbank te passeren. Er wordt tegemoet gekomen aan de noden van de onderneming en tegelijk worden de rechtbanken ontlast.

Centrale figuur in de nagelnieuwe procedure is de gerechtsdeurwaarder. (Het is enkel nog wachten op de Koning om een aantal geplogenheden vast te leggen.) Concreet: De nieuwe “IOS procedure” (invordering onbetwiste schuldvorderingen) volgt vier stappen. Om deze te kunnen volgen moet aan een aantal welomschreven voorwaarden worden voldaan. Het eindresultaat is dat uw gerechtsdeurwaarder zonder gerechtelijke tussenkomsten kan overgaan tot beslag bij niet betaling.

De voorwaarden: 

 1. het moet gaan over een vaststaande en opeisbare vordering
 2. het factuurbedrag. Verhoogd met:
  • de wettelijk voorziene verhogingen
  • invorderingskosten (hiermee worden enkel gerechtsdeurwaarderskosten en niet de advocatenkosten bedoeld)
  • maximaal 10% van de van het factuurbedrag aan interesten en schadebedingen
 3. ten aanzien van ondernemingen -met uitzondering van publieke overheden zoals bedoeld in art. l4l2bis, §1 Ger.W.-, aIle vormen van wettelijke samenloop en -behoudens in geval van schuldbekentenis of indien ze betrekking hebben op goederen in gemeenschappelijke eigendom niet-contractuele verbintenissen.

Let dus goed op: tegen particuliere debiteuren kan u momenteel de procedure niet starten. De wetgever was van mening dat door een gebrek aan juridische kennis de consument een te makkelijke “prooi” zou vormen. Wel zal dit na de evaluatieperiode mogelijks worden herbekeken.  

De procedure 

 • Stap 1: Eerste controle

  De controle of aan de voorwaarden is voldaan gebeurt door de advocaat van de schuldeiser. Zoja zal de advocaat de opdracht geven aan de gerechtsdeurwaarder.

  Stap 2: Aanmaning betekenen

  De gerechtsdeurwaarder betekent de aanmaning. Op deze aanmaning worden een aantal verplichte vermeldingen opgenomen. (datum,  naam, KBO schuldenaar en schuldeiser,….). Ook is een beschrijving van de verbintenis waaruit de schuld is ontstaan noodzakelijk. Mét een duidelijke omschrijving en verantwoording van de geëiste bedragen. De aanmaning moet duidelijk vermeld worden om binnen de maand te betalen en de wijze waarop dit kan gebeuren.  Bij de akte moeten ook de bewijsstukken en een antwoordformulier zitten. Uiteraard zal uw gerechtsdeurwaarder u wegwijs maken in deze formaliteiten. Na de betekening heeft uw schuldenaar één maand de tijd om in actie te schieten.

  Er zijn drie mogelijke uitkomsten bij deze tweede stap. De eerste is de makkelijkste: uw schuldenaar betaalt of vraagt de betalingsmodaliteiten. De procedure wordt dan opgeschort. In een tweede geval onderneemt hij niets. Dan wordt de invorderingsprocedure administratief verder gezet. In een derde geval wordt de vordering alsnog betwist. De IOS procedure stopt logischerwijs; het gaat immers over onbetwiste vorderingen bij deze procedure.

  Betwisting zal enkel kunnen via het antwoordformulier. Daarover is de wet duidelijk. Wat nog niét duidelijk is: de vorm van het antwoordformulier. Daarvoor wachten we op de Koning. 

 • Zeker is dat het géén ja/nee vraag mag worden. Ook hoe dat formulier moet worden overhandigd is nog niet helemaal bepaald. Het einde van de tweede stap kan een proces-verbaal van niet betwisting worden. Dit is het geval wanneer de betalingsfaciliteiten niet werden gevolgd. Ook indien de betwisting niet aan de voorwaarden voldoet of er geen reactie komt. Dit kan ten vroegste 8 dagen na het verloop van een maand na de betekening gebeuren.

  Die éxtra 8 dagen moeten het alsnog mogelijk maken via een onderhandeling te werken. Ook hier wachten we op een model van de Koning voor het proces-verbaal. Wel is zeker dat volgende vermeldingen noodzakelijk zijn: de reden van niet betaling, niet naleving van de betalingsfaciliteiten of ongeldige betwisting. De gegevens van de akte van aanmaning én de geactualiseerde afrekening.

   Stap 3: De uitvoerbaarheidsverklaring

  De gerechtsdeurwaarder legt het proces verbaal van niet betwisting voor aan de magistraat van het beheers- en toezichtcomité bij het centraal Bestand van berichten. Daar zal ook een speciaal formulier bij Koninklijk besluit worden vastgelegd, samen met de wijze van uitvoerbaarverklaring. Deze stap zal in de praktijk volledig elektronisch verlopen.

  Stap 4: gedwongen tenuitvoerlegging

  Als alle voorafgaande formaliteiten in orde zijn zal de gerechtsdeurwaarder de laatste stap zetten. De gerechtsdeurwaarder zal beslag leggen met als doel uw centen te recupereren. Enkel een vordering “in rechte ingesteld bij verzoekschrift” kan nog tot een opschorting leiden.

Nog even wachten?

De Potpourriwet heeft nog een paar losse eindjes, maar ten laatste op 1 september 2017 moet hij in werking gaan. Naar we echter horen zullen de uitvoeringsbesluiten worden afgewerkt in het eerste kwartaal van 2016! We houden u op de hoogte!

 

Zelf een vraag?

De Wilde & Baele Gerechtsdeurwaarders zal u vanaf nu regelmatig een update geven over nieuwe wetgeving en veelgestelde vragen. Vragen van u en onze andere partners. Op die manier krijgt u samen met ons steeds meer grip op uw debiteurenbeheer.

Heeft u zelf  een vraag over slechte betalers of procedures?
Aarzel niet:
klanten@gdw-dewilde.be
of 09 269 14 57