Nieuws

jvl6246.jpg

De zin van 73.864 euro….

De Case:  een klant geeft 60 dagen betaaltermijn op zijn facturen -  wegens gebruikelijk in zijn sector. Omdat hij via via verneemt dat er grote financiële problemen opgedoken zijn bij een debiteur van hem, komt hij bij ons te rade. De debiteur moet nog voor 86.864 euro aan openstaande facturen betalen. 

Slechts 13.000 euro van het toch substantiële bedrag is vervallen - en bijgevolg opeisbaar. De rest van het bedrag (dus 73.864 euro) kán niet efficiënt worden veilig gesteld.

Hoewel één zin  in de factuurvoorwaarden een beslag wel mogelijk zou maken: “Het niet betalen van één factuur op de vervaldag, maakt automatisch alle openstaande facturen opeisbaar, ongeacht hun vervaldag.” 

Welke vormen van beslag er zijn en hoe het werkt, leest u verder in dit artikel. U krijgt ook een voorbeeld van sluitende betalingsvoorwaarden mee. 

 • De vrees

  Als u vreest dat uw klant zijn schulden niet zal kunnen betalen, kan u een bewarend beslag laten leggen. Dit zorgt ervoor dat hij zijn goederen of onroerend goed niet zomaar kan verkopen. Hij kan ze echter wel blijven gebruiken, maar hij kan zich niet “verarmen”. Er zijn verschillende vormen van bewarend beslag, elk met hun specifieke voorwaarden. Wij volgen voor u uiteraard strikt de procedure. 


  De procedure

  Wij zorgen ervoor dat de procedure bij de beslagrechter wordt ingeleid via een eenzijdig verzoekschrift. Dit wordt neergelegd bij de griffie. Het is noodzakelijk hierin de vordering duidelijk uiteen te zetten en te staven. Binnen de 8 dagen moet de beslagrechter zijn “beschikking” verlenen. Het beslag kan dan in zijn geheel of gedeeltelijk worden toegekend.  In beschikking zal de hoofdsom staan, de rente en kosten. 

 • De beschikking wordt samen met het beslagexploot betekend. Het is interessant om weten dat een verzoekschrift uit verschillende beslagen kan bestaan en zelfs voor meerdere schuldeisers tegelijk kan worden aangevraagd. U kan ook een verzoekschrift neerleggen tegen meerdere schuldenaars tegelijk. Vóór de effectieve beslaglegging heeft de gerechtsdeurwaarder de verplichting om een nazicht te doen van de beslagberichten in het Centraal Bestand Beslagberichten (CBB). Vroegere beslagen hebben uiteraard voorrang.

  U kan uw vordering dus veilig stellen van zodra wij als gerechtsdeurwaarder beslag hebben gelegd. Dit is een bewarend beslag, u moet dus een vonnis afwachten indien uw klant niet zou betalen. Wel is er een extra voordeel. In geval van een definitief vonnis moet u niet opnieuw beslag laten leggen. Een beslag kan worden gelegd voor een maximumperiode van 3 jaar. Deze termijn begint te lopen vanaf de dagtekening van het exploot. (De rechter kan tijdens deze 3 jaar de termijn verlengen voor een periode die hij beslist. Dit tot ten laatste 15 dagen voor het verstrijken van de termijn.) 

Vormen van beslag 

Een 5-tal vormen van beslag zijn relevant voor u als schuldeiser.

 • Bewarend beslag op roerende goederen: De roerende goederen mogen niet meer verkocht worden door uw schuldenaar. Roerende goederen zijn “verplaatsbare zaken” zoals meubilair, voertuigen,……
 • Bewarend beslag op onroerende goederen: Het onroerend goed kan niet zonder akkoord van de beslaglegger worden verkocht. Onroerende goederen zijn gronden en woningen.
 • Bewarend beslag onder derden. Dit beslag wordt meestal gelegd op gelden die dan worden geblokkeerd bij een bank, de werkgever of een belangrijke klant van de debiteur. Die “derde” moet het geld in bewaring houden. Hij mag niet betalen of uitbetalen aan de debiteur. 
 • Pandbeslag : Kan enkel worden gelegd voor achterstallige huurgelden. De inboedel in de woning mag door de huurder niet meer worden verwijderd of verkocht.
 • Beslag tot terugvordering: Net als het pandbeslag enkel voor achterstallige huurgelden toepasbaar. Met die nuance: uw huurder verhuisde al en bracht zijn inboedel naar de nieuwe woning. De gerechtsdeurwaarder legt beslag op de inboedel in het nieuwe pand. Dit kan tot 2 weken na de verhuis.

Voorwaarden:

 • Opeisbaarheid: u moét beschikken over een zekere, vaststaande en opeisbare vordering tegenover u debiteur. (denk een terug aan de case waarmee we van start gingen in dit artikel)
 • Spoed: U moet aantonen dat er een gegronde vrees voor insolvabiliteit in hoofde van de debiteur is. Het moet met andere woorden een spoedeisend geval zijn. Dat moet ú bewijzen.
 • Bedrag: Het verzoekschrift moet eveneens duidelijk vermelden 1) wat het bedrag is op basis waarvan u beslag wil leggen, en 2) waarop (op welke goederen) u bewarend beslag wenst te leggen. De hoogte van het bedrag is irrelevant, u heeft altijd het recht om beslag te leggen, hoe klein het bedrag ook is.
 • Beslagrechter: Toelating van de beslagrechter is nodig. Tenzij: het gaat over huurgelden of u al een vonnis heeft voor een andere openstaande schuld van die debiteur. Ook voor een derdenbeslag is dit niet nodig. Als u een authentieke of onderhandse akte heeft kan u rechtstreeks bij uw gerechtsdeurwaarder terecht. 

We eindigen waar we begonnen, de zaken kunnen worden vergemakkelijkt door degelijke factuurvoorwaarden. Hieronder een voorbeeld van sluitende betalingsvoorwaarden terzake: 

"Facturen zijn betaalbaar op de vermelde vervaldag, en bij gebreke aan vermelding binnen de dertig dagen na de factuurdatum, op de bankrekening van XXXX, zoals opgegeven op de factuur. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een conventionele moratoire intrest verschuldigd aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties. Elke laattijdige betaling door de klant geeft XXXX tevens het recht om een forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen van 10% van de factuurbedragen, met een minimum van 40 EUR, dit ter dekking van de administratieve kosten van XXXX. Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via minnelijke en gerechtelijke weg, inclusief gerechtsdeurwaarders- en advocatenkosten (rechtsplegingsvergoeding), worden doorgerekend aan de klant. Het niet betalen van één factuur op de vervaldag, maakt automatisch alle openstaande facturen opeisbaar, ongeacht hun vervaldag." 

Zelf een vraag?

De Wilde & Baele Gerechtsdeurwaarders zal u vanaf nu regelmatig een update geven over nieuwe wetgeving en veelgestelde vragen. Vragen van u en onze andere partners. Op die manier krijgt u samen met ons steeds meer grip op uw debiteurenbeheer.

Heeft u zelf  een vraag over slechte betalers of procedures?
Aarzel niet:
klanten@gdw-dewilde.be
of 09 269 14 57