Nieuws

belofte-maakt-schuld-gdw.png

Belofte maakt schuld

…. of geeft in dit geval kans op snelle invordering.

We berichtten er al over enkele maanden geleden: de naar geld ruikende Potpourriwet. Europa legde de lidstaten op dat er een snellere procedure moest komen voor deze niet betwiste vorderingen. Het was enkel nog wachten op de praktische uitwerking. Maar… vandaag -22 juni- verscheen het KB in het Staatsblad.

Zoals we reeds verwachtten geldt het toepassingsgebied voor onbetwiste geldschulden tussen ingeschrevenen in het ondernemingsregister of KBO. Voor Europese debiteuren moeten ze voorkomen in ondernemingsdatabanken van andere Europese lidstaten.

U zal al een uitvoerbare titel kunnen bekomen na één maand en acht dagen. Een sneltempo dus. Uw cashflow herademt spontaan. Enfin, in geval van professionelen. Publieke overheden kunnen we niet dwingen om uw openstaande facturen te betalen. Ook collectieve schuldenregelingen, gerechtelijke organisatie of faillissementen zijn uitgesloten.

Maar: een geldsom die zeker, vaststaand en opeisbaar is op datum van de betekening kan – vanaf 2 juli – op deze manier worden opgeëist; ongeacht de hoogte van de gevorderde som. Ook dit is een groot voordeel ten opzichte van summiere rechtspleging. Snel en efficiënt!

We lichten kort stappen voor u toe. Lees verder over de procedure die we voor u onmiddellijk kunnen opstarten. (als u minder graag leest: neem gerust contact met ons op : 09/269.14.57 en we lichten u de procedure met plezier toe).

De procedure “invordering van onbetwiste geldschulden” of CROS (centraal register voor onbetwiste schulden) heeft als belangrijkste kenmerken dat het een procedure is zonder rechtbank. De procedure is bovendien snel en goedkoop voor onbetwiste schulden die niet verjaard zijn. Op eenvoudig verzoek kunnen we de procedure starten.

 • Stap 1: De voorbereiding 

  U kan zelf of met uw advocaat het dossier voorbereiden voor de openstaande factuur (of bvb lening). De keuze of u nog aangetekend aanmaant maakt uzelf, een gewone brief kan binnen de nieuwe procedure ook. Let er wel op dat u goed aangeeft -of laat aangeven- dat het om een onbetwiste schuld gaat.  De schuld moet zeker en vaststaand zijn.

  Stap 2: het verzoek

  Het verzoek aan de gerechtsdeurwaarder moet -vormvrij- van een advocaat komen. Bij voorkeur wel schriftelijk; al is dat niet verplicht. Maar de advocaat treedt op als “eerste rechter”.  Het is zijn plicht en verantwoordelijkheid na te kijken of de voornoemde voorwaarden zijn vervuld. Welke vergoeding een advocaat hiervoor moet krijgen is niet bepaald.   
   
  Het centraal register voor onbetwiste schulden (CROS) is een softwareplatform; de advocaat of zijn kantoor moeten dus zijn ingeschreven in de KBO. Omdat de wet geen andere rol dan “eerste rechter” voorziet voor de advocaat moet deze ook niet op de hoogte worden gebracht over het verdere verloop van de procedure.

 • Stap 3: Betekening

  Er is volgens de wet een verplicht te gebruiken informaticatoepassing voor de gerechtsdeurwaarder. Dit maakt onmiddellijk ook dat enkele verplichte vermeldingen dwingend zijn.

  • De hoofdsom
  • Een beschrijving van de verbintenis waaruit de schuld is ontstaan.
  • Eventuele schadevergoeding en interesten zijn afhankelijk van de factuurvoorwaarden of het contract. Indien er geen zijn is de wet van 02/08/2002 i.v.m. betalingsachterstand van toepassing.
  • Bijkomende kosten zijn beperkt tot 10% van de hoofdsom. (dit geldt dus ook voor intresten die voor de berekening van de 10% worden samengeteld met het schadebeding)

  Samen met de aanmaning tot betaling zal de software zorgen voor antwoordformulier dat altijd mee moet worden betekend. De wet verplicht het ook de nuttige stukken mee te betekenen. Logischerwijze zijn dat de factuur en de aanmaningsbrieven, kopieën hiervan volstaan. Wat ook interessant kan zijn om toe te voegen is de briefwisseling van de debiteur aan u.
  De aanmaning moet ter plaatse bij de debiteur worden betekend, de gerechtsdeurwaarder kan dan ter plaatse alvast een check doen van de solvabiliteit van uw klant.

Stap 4: De verwerking

De debiteur moet altijd reageren via het antwoordformulier dat mee is betekend. Hij krijgt daarvoor exact één maand de tijd. Als de betekening gebeurt op 4 juli 2016, dan loopt deze periode tot 3 augustus. De periode van één maand is altijd geldig ongeacht eventueel wettelijk verlof of betekening in het buitenland.

Er zijn daarna drie mogelijkheden: er wordt betaald, betwist of een betalingsregeling gevraagd. In elk geval moet de reactie via het antwoordformulier gebeuren.

Eens de debiteur via de juiste weg reageert zal de gerechtsdeurwaarder u onmiddellijk op de hoogste brengen. Van zodra er een reactie is op het officiële antwoordformulier wordt de procedure stopgezet.

Elke reden - ook een die kant nog wal raakt - wordt door de wet gezien als een gemotiveerde reden. “Ik betaal niet” - of  “nee” zijn niet geldig, maar al de rest jammergenoeg wel.

Hoewel de procedure wordt stopgezet is dit uiteraard niet het laatste wapen van uw gerechtsdeurwaarder. Het is een officiële reactie en we zullen dan uiteraard uw debiteur er op gepaste wijze op attenderen dat een gerechtelijke procedure bijkomende kosten met zich meebrengt die vele malen hoger kunnen liggen - om te beginnen alvast een stuk hoger dan het plafond van 10% .  Bij een gegronde reden zal de gerechtsdeurwaarder overgaan tot bemiddeling met de debiteur.

Een betaling van de volledige schuld zal er ook toe leiden dat u geen verdere gerechtelijke procedures kan starten een eventuele som boven 10% te recupereren. De betaling geldt met andere woorden als dading.

Een overeenkomst over betalingsfaciliteiten - lees een afbetalingsplan- wordt uiteraard met u afgestemd door de gerechtsdeurwaarder. Dit is bovendien een verplichting in de wet dat u een afbetalingsplan goedkeurt in dit geval.  Bij een gedeeltelijke betaling zal gerechtsdeurwaarder een proces-verbaal van niet-betwisting opstellen voor het resterende bedrag als de debiteur zich niet aan de afgesproken termijn houdt.

 • Stap 5: proces verbaal

  In het KB werd het proces-verbaal van niet-betwisting bepaald. Dit kan ten vroegste één maand en 8 dagen na de betekening van aanmaning van betaling worden opgesteld. Wel is er géén ultieme einddatum wanneer dit moet worden opgesteld vastgelegd.
  De gerechtsdeurwaarder stelt vast wanneer de aanmaning werd betekend. In het PV komt ook de reactie van de schuldenaar, een al dan niet geldige motivering; een (gedeeltelijke) betaling of niet-betaling en/of het overeengekomen afbetalingsplan.
  Gezien de periode van één maand na de aanmaning kan het eindbedrag in het PV hoger liggen; als het plafond van 10% nog niet was bereikt op datum van de aanmaning. Dit kan zeker het geval zijn bij een getrapt schadebeding of contractuele intresten die blijven lopen.
  Bij de initiële opdracht als schuldeiser kan u onmiddellijk laten opnemen dat de gerechtsdeurwaarder in geval van niet volledige betaling van het volledige bedrag (factuurbedrag + schadebeding en intresten) onmiddellijk mag overgaan tot het opmaken van het PV.

 • Stap 6: de uitvoerbaarheidsverklaring

  Het PV wordt in de informaticatoepassing ingegeven en automatisch doorgestuurd naar de magistraat ter ondertekening. Als er geen inconsistenties zijn zal deze het PV van niet betwisting uitvoerbaar verklaren. Dit moet altijd door de magistraat gebeuren en is dus géén automatisch proces.

  Stap 7: de tenuitvoerlegging en mogelijkheid tot verzet.

  Eens de uitvoerbaarheidsverklaring ter beschikking is kan de gerechtsdeurwaarder tot de tenuitvoerlegging overgaan. Met andere woorden goederen en eigendommen van uw slechte betaler verkopen.

logo-de-wilde-baele-inverted.png

Eén klein minpunt in de wetgeving is dat de termijn waarop de schuldenaar mag reageren niet is bepaald. Iemand van slechte wil kan dus op het allerlaatste moment nog proberen stokken in de wielen te steken. Een afschrift van het proces-verbaal moet eventueel op straffe van nietigheid door de debiteur zijn toegevoegd. De debiteur moet dan ook wel degelijk een gerechtelijke procedure starten om de uitvoering te schorsen. Als dat niet is gebeurd, is de gerechtsdeurwaarder in het kader van de algemene informatieplicht wel verplicht de debiteur op de hoogte te brengen dat hij een gerechtelijke procedure moet starten om op te schorten.

In alle andere gevallen zal de gerechtsdeurwaarder uw vordering verder uitvoeren, zelfs overgaan tot verkopen, om uw openstaande gelden te recupereren. Verkopen van eigendommen en goederen van uw debiteur zijn dus een stevige stok achter de deur om uw terecht geëiste sommen te innen.

En… Uw cashflow fleurt op.

Zelf een vraag?

De Wilde & Baele Gerechtsdeurwaarders geeft u regelmatig een update over nieuwe wetgeving en veelgestelde vragen. Vragen van u en onze andere partners. Op die manier krijgt u samen met ons steeds meer grip op uw debiteurenbeheer.

Heeft u zelf  een vraag over slechte betalers of procedures?
Aarzel niet:
klanten@gdw-dewilde.be
of 09 269 14 57