Juridische informatie

DOOR ZICH TOEGANG TE VERSCHAFFEN TOT DEZE WEBSITE, DOOR DEZE TE BEZOEKEN, DOOR ER GEBRUIK VAN TE MAKEN OF DOOR DE EMAIL CORRESPONDENTIE TE BEANTWOORDEN WAARIN EEN LINK STAAT NAAR DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN GAAT U, PERSOONLIJK EN IN NAAM VAN DE JURIDISCHE ENTITEIT WAARVAN U EEN VERTEGENWOORDIGER, EEN TUSSENPERSOON OF EEN WERKNEMER BENT WANNEER U HANDELT IN DERGELIJKE HOEDANIGHEID, AKKOORD DAT U BENT GEBONDEN DOOR DE HIERNA VERMELDE ALGEMENE VOORWAARDEN. DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZIJN VATBAAR VOOR WIJZIGINGEN. GELIEVE ZICH GEEN TOEGANG TOT DEZE WEBSITE TE VERSCHAFFEN, NOCH DEZE TE BEZOEKEN, NOCH GEBRUIK TE MAKEN VAN DEZE WEBSITE OF VAN DE INFORMATIE DIE DAARIN IS OPGENOMEN INDIEN U DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN NIET AANVAARDT.

Raadpleging van deze website is onderhevig aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

De inhoud en vormgeving van deze pagina’s vallen onder het auteursrecht van G. DE WILDE BVBA of worden gebruikt met toestemming van derde auteursrechthouders. Reproductie is verboden, tenzij onder naleving van de Volledige Copyright Notice. De Volledige Copyright Notice maakt deel uit van onderhavige voorwaarden.  Deze website bevat algemene informatie en geldt niet als advies inzake een specifieke juridische aangelegenheid. Ofschoon G. DE WILDE BVBA zich alle moeite getroost om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze website accuraat en actueel is, mag niets op deze pagina’s worden beschouwd als (juridisch) advies. Het gebruik van deze website impliceert dat u zich niet hebt laten leiden door een dergelijke opvatting van de inhoud. Deze website kan ook links naar andere websites bevatten. Die links worden aangeboden met het oog op verdere informatie en niet ten teken dat G. DE WILDE BVBA deze websites en/of hun inhoud aanprijst of onderschrijft; G. DE WILDE BVBA draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de gekoppelde website.

Het is niet toegestaan een link aan te maken naar deze website vanaf een andere website of ander document zonder voorafgaande schriftelijke instemming van G. DE WILDE BVBA. Onze privacyverklaring maakt deel uit van onderhavige voorwaarden.

Het gebruik van deze website en elk geschil dat uit dat gebruik zou kunnen ontstaan, is onderhevig aan de Belgische wetgeving.

DEZE WEBSITE IS BESCHIKBAAR GEMAAKT VOOR RAADPLEGING DOOR HET PUBLIEK MET DIEN VERSTANDE DAT G. DE WILDE IN DE BREEDSTE, WETTELIJK TOEGESTANE MATE ELKE AANSPRAKELIJKHEID UITSLUIT VOOR EENDER WELK VERLIES EN OP EENDER WELKE MANIER ONTSTANE SCHADE DIE HET GEVOLG ZOU ZIJN VAN HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF VAN HET IN DE INHOUD VAN DEZE WEBSITE GESTELDE VERTROUWEN. 


Algemene en factuurvoorwaarden:

1. Betwistingen omtrent deze factuur dienen binnen de 8 dagen na ontvangst schriftelijk kenbaar gemaakt worden. Nadien kunnen geen betwistingen meer worden aanvaard.

2. Elke betalingsachterstand geeft BVBA G. DE WILDE het recht om de lopende dossierbehandelingen (inclusief rolzettingen) te schorsen tot wanneer de betalingsachterstand werd ingehaald.

3. De facturen zijn betaalbaar vóór de vermelde vervaldag op de bankrekening BE09 2900 2108 1757/GEBABEBB van BVBA G. DE WILDE, Gasmeterlaan 191, 9000 GENT, zoals opgegeven op de factuur. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een conventionele moratoire intrest verschuldigd aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties. Elke laattijdige betaling door de klant geeft BVBA G. DE WILDE tevens het recht om een forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen van 10% van de factuurbedragen, met een minimum van 50 EUR, dit ter dekking van de administratieve kosten van BVBA G. DE WILDE. Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via minnelijke en gerechtelijke weg, inclusief gerechtsdeurwaarders- en advocatenkosten, worden doorgerekend aan de klant.

4. Het niet betalen van één factuur op de vervaldag, maakt automatisch alle openstaande facturen opeisbaar, ongeacht hun vervaldag.

5. Ons kantoor, de vennootschap en de individuele gerechtsdeurwaarders en/of medewerkers kunnen enkel worden gedagvaard voor de Vrederechter van het Vierde kanton te GENT of de Rechtbank van Eerste Aanleg van Oost-Vlaanderen, afdeling GENT. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.

6. In alle gevallen waar onze aansprakelijkheid wordt weerhouden voor een bepaald schadegeval, is deze in ieder geval beperkt tot het bedrag waarvoor we verzekerd zijn.


Copyright Notice

Op de inhoud van deze pagina's rust het auteursrecht van G. DE WILDE BVBA. Gehele of gedeeltelijke overname van de inhoud in eender welke vorm is verboden, tenzij een dergelijke reproductie geschiedt op grond van de volgende toestemmingsvoorwaarden: 

Toestemming tot kopiëren voor louter persoonlijk gebruik

U mag gedeelten van de inhoud afdrukken of laden op een plaatselijke harde schijf voor persoonlijk gebruik.

Toestemming tot kopiëren voor beperkte doeleinden 

U mag gedeelten van de inhoud kopiëren ten bate van de persoonlijke informatie van individuele derde partijen, mits: 

 • u de website vermeldt als bron van de betreffende informatie; en
 • u de derde partij in kennis stelt van deze gebruiksvoorwaarden en de derde partij instemt met naleving van die voorwaarden. 

Deze toestemming tot kopiëren staat evenwel niet toe dat de inhoud in zijn geheel of gedeeltelijk wordt opgenomen in een ander werk of in een andere publicatie in welke vorm ook. Zonder beperkingen te stellen aan het voorgaande, mag geen enkel gedeelte van de website:

 • worden verdeeld of gekopieerd voor commerciële doeleinden; noch 
 • worden gereproduceerd, doorgezonden of opgeslagen in of naar een andere website of een ander systeem voor elektronische raadpleging.


Definities

Website:De websites gehost onder www.gdw-dewilde.be
Gebruiker: Iedere natuurlijke persoon die op de website een interactief dan wel niet-interactief gebruik hanteert
Interactief gebruik: Elk gebruik van de website waarbij u actief persoonsgegevens invoert op de website, al dan niet via een door u ingevuld elektronisch formulier.
Niet-interactief gebruik: Elk gebruik dat niet als een interactief gebruik kan worden beschouwd dus bijvoorbeeld gewoon een kijkje nemen op de website
 

Inhoud van de website

De website bevat enerzijds een openbaar gedeelte en anderzijds een gedeelte met private inhoud. Het openbaar gedeelte bevat algemene informatie over de diensten en updates van G. De Wilde BVBA is toegankelijk voor al wie deze informatie wenst te verkrijgen.

Het private gedeelte is voorbehouden voor de houders van een login en een wachtwoord waarmee ze toegang hebben tot het CMS (customer management system).

De inhoud van deze website is slechts informatief.

De inhoud van de website (weblinks inclusief) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.
 

Uitgever van de website

De uitgever van de website is:
G. De Wilde BVBA
Gasmeterlaan 191
9000 Gent  
 

Verantwoordelijkheid met betrekking tot de inhoud

G. De Wilde BVBA heeft deze website met de grootste zorg gecreëerd. G. De Wilde BVBA kan echter niet de juistheid van alle informatie op haar website garanderen.
 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan G. De Wilde BVBA of andere eventuele rechthoudende derden. Behoudens schriftelijke toestemming door één van de bestuurders van G. De Wilde BVBA is het verboden om de informatie op deze website te kopiëren.
 

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan bepaalde persoonlijke omstandigheden, en kan dus niet als een specifiek, persoonlijk of professioneel advies aan de gebruiker worden beschouwd. G. De Wilde BVBA doet haar best opdat de op de website ter beschikking gestelde informatie volledig, correct en actueel zou zijn. Ondanks deze inspanningen kan het evenwel zijn dat bepaalde onjuistheden opduiken. Indien dit het geval is of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, belooft G. De Wilde BVBA in elk geval zo snel als mogelijk het nodige te zullen doen om dit probleem op te lossen en eventuele onjuistheden weg te werken. G. De Wilde BVBA geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking van de website, de tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor eventuele schade voortvloeiend uit een (niet-)interactief gebruik van de website en de daarop terug te vinden informatie. G. De Wilde BVBA kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. 

G. De Wilde BVBA wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de inhoud of de wettelijkheid van de op die websites beschikbare informatie. Het feit een link naar een derde website te creëren of toe te laten dat een derde op zijn website een link opneemt die naar deze website verwijst, betekent niet dat G. De Wilde BVBA op welke wijze ook de door deze derde website aangeboden producten of diensten aanbeveelt.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u wel steeds de beheerder van de website contacteren per telefoon (+32 (0)9 269 14 50) of per mail (info@gdw-dewilde.com

Door naar de pagina’s op de website door te klikken en deze te bezoeken, verklaart de gebruiker expliciet voormelde bedingen te aanvaarden en te erkennen. Indien de gebruiker voormelde informatie niet wenst te aanvaarden en te erkennen, dient hij/zij zich te onthouden van het betreden van deze pagina’s en kennis te nemen van de daarop gepubliceerde informatie. Sommige delen of pagina’s van de website kunnen specifieke algemene voorwaarden bevatten die deze bepalingen aanvullen. In geval van tegenspraak hebben de specifieke algemene voorwaarden voorrang boven deze algemene voorwaarden voor de delen of pagina’s van de website waarop ze betrekking hebben, tenzij ze minder streng zijn opgevat.


Persoonlijke informatie

U kunt ervoor kiezen het verzamelen of het gebruiken van persoonlijke informatie te beperken:

Wanneer u wordt verzocht een formulier in te vullen, bedient u zich dan van de knop die u kunt aanklikken om te kennen te geven dat u niet wenst dat de door u verschafte informatie door eender wie wordt aangewend voor direct-marketingdoeleinden.

Als u eerder geen bezwaar hebt aangetekend tegen het gebruik door G. DE WILDE BVBA van uw persoonlijke informatie voor direct-marketingdoeleinden, kunt u die mening te allen tijde herzien en dit kenbaar maken d.m.v. een brief naar G. DE WILDE BVBA, Gasmeterlaan 191, 9000 GENT

Door gebruik te maken van de website en door G. DE WILDE BVBA niet in kennis te stellen van het tegendeel, stemt u ermee in dat G. DE WILDE BVBA uw gegevens aanwendt op de wijze zoals uiteengezet in deze algemene gebruiksvoorwaarden.

Krachtens de wetten op de bescherming van persoonsgegevens kunt u de details opvragen van de informatie die G. DE WILDE BVBA over u heeft. Een verzoek daartoe kunt u indienen per brief aan bovenstaand adres.

Als u van mening bent dat bepaalde informatie die G. DE WILDE BVBA over u bezit, onjuist of onvolledig is, gelieve dan een brief te sturen naar bovenstaand adres. Onjuiste gegevens zullen vervolgens zo snel mogelijk worden gecorrigeerd.

G. DE WILDE BVBA streeft ernaar de informatie die u G. DE WILDE BVBA verschaft optimaal te beveiligen en zal daartoe dan ook de modernste instrumenten inzetten.


Deontologische Erkenning

Deze website werd erkend door de Deontologische Commissie van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders van België en draagt als goedkeuringsnummer CNK/081105/000000/0012 afgeleverd door de deontologische commissie op 5 november 2008.

Bij toekenning wordt deze erkenning opgenomen in een publieke databank waarvan u hier binnenkort de link zult vinden.

E-mail verkeer

Vertrouwelijkheid

Onze elektronische boodschappen en al hunbijlagen zijn vertrouwelijk en hun inhoud kan bij wet beschermd zijn. Indien de e-mail niet voor u is bestemd, is elke publicatie, reproductie, kopie, distributie of andere verspreiding of gebruik ervan ten strengste verboden. Als u de boodschap per vergissing toegestuurd kreeg, gelieve de afzender onmiddellijk te verwittigen en de e-mail te vernietigen. Een onfeilbare en correcte e-mailtransmissie kan niet worden gegarandeerd. De overgebrachte informatie kan worden onderschept, gewijzigd of vernietigd. Ze kan verloren gaan, te laat of onvolledig aankomen of een virus bevatten. De zender kan dan ook onmogelijk verantwoordelijk worden geacht voor een vergissing of een weglating in de inhoud van de boodschap als gevolg van de elektronische transmissie. Indien verificatie nodig is, gelieve een afdruk te vragen. 

Virussen

Het emailverkeer afkomstig van ons kantoornetwerk wordt op diverse plaatsen gescand op gekende virussen. Wij geloven, zonder dit te kunnen garanderen, dat de e-mails afkomstig van ons kantoor en de bijlagen eraan vrij zijn van virussen. Wij willen er u niettemin op wijzen dat u volledig verantwoordelijk bent voor de viruscontrole en dat G. DE WILDE BVBA noch de verzender enigszins voor virussen aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Spam

Onze servers zijn uitgerust met een beveiliging tegen SPAM (ongewenste email). Het is mogelijk dat in sommige gevallen de aflevering van inkomende emails wordt geblokkeerd doordat de betreffende email door het geautomatiseerd systeem wordt aanzien als SPAM. Inkomende emails worden enkel aanvaard als afgeleverd indien u een antwoord of een leesbevestiging ontving. Indien u geen van beiden ontving, kunnen we niet garanderen dat uw email werd ontvangen. We sluiten alle aansprakelijkheid uit voor schade veroorzaakt door het feit dat informatie ons niet bereikte omdat de email die de informatie bevatte, werd tegengehouden door ons geautomatiseerd systeem.

Niet-contractueel bindend

De emails die we versturen worden opgesteld ter goeder trouw, maar zijn niet verbindend en kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige contractuele verplichting vanwege G. DE WILDE BVBA of een van haar aangestelden.
 

Aansprakelijkheidsbeperking

In alle gevallen waar onze aansprakelijkheid wordt weerhouden voor een bepaald schadegeval, is deze in ieder geval beperkt tot het bedrag waarvoor we verzekerd zijn.
 

Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

Ons kantoor, de vennootschap en de individuele gerechtsdeurwaarders en/of medewerkers kunnen enkel worden gedagvaard voor de Vrederechter van het Vierde kanton te GENT of de Rechtbank van Eerste Aanleg van Oost-Vlaanderen, afdeling GENT. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.
 

Cookiepolicy

1. Algemeen

G. De Wilde BVBA verzekert u een correct en transparant cookie beleid en dit onder de voorwaarden en modaliteiten in deze cookie verklaring uiteengezet.
 

2. Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van DE WILDE & BAELE en geplaatst op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de optimalisatie van de website en het gebruiksgemak van de gebruiker. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en bieden de gebruiker een gepersonaliseerde surfervaring.

Aan de hand van een cookie kunt u als individuele gebruiker niet geïdentificeerd worden. Een cookie herkent enkel het toestel waarmee u de verbinding legt. Dankzij het gebruik van cookies kan de website tijdelijk informatie opslaan met betrekking tot de bezoekers van deze website en hun bezoeken. Per bezoek kunnen verschillende soorten cookies worden gebruikt.

Om uw toestemming te verzekeren rond het gebruik van cookies vragen wij u bij een eerste bezoek aan onze website steeds om de cookies uitdrukkelijk te accepteren, dan wel te weigeren. Indien u het gebruik van cookies weigert, kan het zijn dat het surfen op onze website moeilijk verloopt. Het is in elk geval wel niet verplicht om de cookies te accepteren.
 

3. Waarom gebruiken we cookies?

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten.

Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.
 

4. Soorten cookies:

De tabel hieronder bevat een opsomming van de cookies die wij desgevallend kunnen gebruiken voor huidige website en welke informatie deze opslaan:

 • Google Analytics en Google TagManager (GTM) cookies: Wij gebruiken Google Analytics en Google TagManager (GTM) cookies om gegevens te verzamelen over uw sessies op onze website. Voor meer informatie rond de werking van deze cookies, consulteer aub de cookie & privacyverklaring van Google. Namelijk:_GA, _GID, _UTMA en_UTMZ.
   
 • Bing related cookies: Wij gebruiken bing ads om relevante advertenties te tonen op het internet. Deze cookies houden gegevens bij over uw surfgedrag. Voor meer informatie rond de werking van deze cookies, consulteer aub de privacyverklaring van bing. Namelijk: MIDB, ANON, MUID, NAP, SRCHD, SRCHHPGUSR en SRCHURSR.
   
 • Slaask cookies: Deze houden informatie bij over chatsessies op de website om u te kunnen identificeren met een unieke user token. Namelijk: SLAASK-TOKEN-XXXXXX.
   
 • Visual website optimizer cookies: Wij gebruiken Visual Website Optimizer cookies om webverkeer naar verschillende websitevarianten te sturen. Voor meer informatie rond de werking van deze cookies, consulteer aub de cookie policy van VWO. Namelijk:_VIS_OPT_EXP_X_GOAL_X, _VIS_OPT_EXP_X_COMBI, _VIS_OPT_S, _VIS_OPT_TEST_COOKIE, _VWO_UUID, _VIS_OPT_EXP_COMBI,DEBUG_VIS_OPT_EXP_X_COMBI, DEBUG_VIS_OPT_EXP_X_GOAL_X, DEBUG_VIS_OPT_S en DEBUG_VWO_UUID_FORCED.
   
 • Hubspot cookies: Wij gebruiken Hubspot cookies om uw surfgedrag te analyseren. Voor meer informatie rond de werking van deze cookies, consulteer aub de Hubspot cookie policy. Namelijk:_HSTC, HUBSPOTUTK, _HSSRC, _HSSC, HBLID, _LEADINMIGRATED en _LEADINUTK
   
 • Mautic cookies: Wij gebruiken Mautic cookies om uw surfgedrag te analyseren. Voor meer informatie rond de werking van deze cookies, consulteer aub de Mautic cookie policy. Namelijk:_HSTC, HUBSPOTUTK, _HSSRC, _HSSC, HBLID, _LEADINMIGRATED en _LEADINUTK
   
 • Hotjar cookies: Wij gebruiken Hotjar cookies om informatie over uw surfgedrag en muisbewegingen te analyseren. Gelieve de Hotjar cookie policy te consulteren voor meer informatie over deze cookies. Namelijk:_HJINCLUDEDINSAMPLE
   
 • Andere website cookies: 
  ACCEPT_COOKIES : Deze cookie houdt de instelling bij of u cookies aanvaard heeft. 
  OLFSK: Deze cookie houdt de chat status bij. 
  EM_CDN_UID : Deze cookie kent u een unieke user-ID toe. 
  __CFDUID : De Cloudfare cookie overschrijft de security status op basis van IP-adres. 
  __QCA: De Quantcast cookie houdt informatie bij over uw IP-adres, pixelcode, verwijzende en huidige HTTP website en andere statistieken. 
  AJS_USER_ID: Deze cookie kent u een unieke ID toe. 
  AJS_GROUP_ID: Deze cookie kent u een unieke group ID toe. 
   

5. Het doel van de cookies:

Het gebruik van cookies door ons is beperkt tot de volgende doelstellingen:

 • Het gebruik van de website vergemakkelijken (onder nadere vermijden dat dezelfde gegevens telkens opnieuw moeten worden ingevuld, bijvoorbeeld bij de toegangscontrole).
   
 • De manier analyseren waarop de bezoekers de website gebruiken. Het cookie registreert in geen geval welke informatie een individuele bezoeker gebruikt of afdrukt.
   
 • Statistische informatie verzamelen om de werking van de website te kunnen optimaliseren.
   
 • Aangepaste informatie te bieden om uw surfervaring te verbeteren (bv. Mautic, Hubspot, …)
   

6. Hoe de cookies beheren

Om de redenen hiervoor aangehaald vragen wij dat u onze cookies uitdrukkelijk aanvaard. Om het aanvaarden van de cookies mogelijk te maken dient u de instellingen van uw internetbrowser gebeurlijk aan te passen. Idem als u de cookies zou willen blokkeren of verwijderen. Alles verloopt via de instellingen van uw internetbrowser:

 • Cookie instellingen Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
   
 • Cookie instellingen Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren
   
 • Cookie instellingen Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/products/windows • Cookie instellingen Safari: Ga naar ‘Voorkeuren’ > ‘Privacy’ en geef aan dat u alle cookies wilt blokkeren.Op een iPad, iPhone of iPod touch vindt u de optie voor cookies onder ‘Instellingen’ > ‘Safari’

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met Ons op, hetzij per e-mail naar privacy@gdw-dewilde.be, hetzij per post naar DE WILDE & BAELE (Gasmeterlaan 191, B-9000 Gent), of door gebruik te maken van de sectie “Contacteer ons” op de Website.

Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/.

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/.

Deze cookie verklaring kan op elk ogenblik en zonder voorafgaande waarschuwing door ons worden gewijzigd zodat u bij elk bezoek van onze website één en ander best nakijkt al u op de hoogte wil blijven van de gehanteerde cookies en ons beleid ter zake. 
 

Contacteer ons

De Wilde & Baele

Gerechtsdeurwaarders

Gasmeterlaan 191

9000 Gent

Juridische informatie & Privacy

De Wilde & Baele hecht vanzelfsprekend belang aan uw rechten en alle aspecten van uw privacy. Via onderstaande knoppen vindt u meer inlichtingen over deze topics.


Copyright 2021. Alle rechten voorbehouden. Website met passie gemaakt door Pixelsrule.

-->