Juridische Informatie

DOOR ZICH TOEGANG TE VERSCHAFFEN TOT DEZE WEBSITE, DOOR DEZE TE BEZOEKEN, DOOR ER GEBRUIK VAN TE MAKEN OF DOOR DE EMAIL CORRESPONDENTIE TE BEANTWOORDEN WAARIN EEN LINK STAAT NAAR DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN GAAT U, PERSOONLIJK EN IN NAAM VAN DE JURIDISCHE ENTITEIT WAARVAN U EEN VERTEGENWOORDIGER, EEN TUSSENPERSOON OF EEN WERKNEMER BENT WANNEER U HANDELT IN DERGELIJKE HOEDANIGHEID, AKKOORD DAT U BENT GEBONDEN DOOR DE HIERNA VERMELDE ALGEMENE VOORWAARDEN. DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZIJN VATBAAR VOOR WIJZIGINGEN. GELIEVE ZICH GEEN TOEGANG TOT DEZE WEBSITE TE VERSCHAFFEN, NOCH DEZE TE BEZOEKEN, NOCH GEBRUIK TE MAKEN VAN DEZE WEBSITE OF VAN DE INFORMATIE DIE DAARIN IS OPGENOMEN INDIEN U DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN NIET AANVAARDT.

Inhoudsopgave

 

Inhoudsopgave

 • Gebruiksvoorwaarden
 • Factuurvoorwaarden
 • Copyright Notice
 • Privacyverklaring
 • Deontologische Erkenning
 • E-mail verkeer
 • Aansprakelijkheidsbeperking
 • Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

Raadpleging van deze website is onderhevig aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

De inhoud en vormgeving van deze pagina’s vallen onder het auteursrecht van G. DE WILDE BVBA of worden gebruikt met toestemming van derde auteursrechthouders. Reproductie is verboden, tenzij onder naleving van de Volledige Copyright Notice. De Volledige Copyright Notice maakt deel uit van onderhavige voorwaarden.  Deze website bevat algemene informatie en geldt niet als advies inzake een specifieke juridische aangelegenheid. Ofschoon G. DE WILDE BVBA zich alle moeite getroost om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze website accuraat en actueel is, mag niets op deze pagina’s worden beschouwd als (juridisch) advies. Het gebruik van deze website impliceert dat u zich niet hebt laten leiden door een dergelijke opvatting van de inhoud. Deze website kan ook links naar andere websites bevatten. Die links worden aangeboden met het oog op verdere informatie en niet ten teken dat G. DE WILDE BVBA deze websites en/of hun inhoud aanprijst of onderschrijft; G. DE WILDE BVBA draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de gekoppelde website.

Het is niet toegestaan een link aan te maken naar deze website vanaf een andere website of ander document zonder voorafgaande schriftelijke instemming van G. DE WILDE BVBA. Onze privacyverklaring maakt deel uit van onderhavige voorwaarden.

Het gebruik van deze website en elk geschil dat uit dat gebruik zou kunnen ontstaan, is onderhevig aan de Belgische wetgeving.

DEZE WEBSITE IS BESCHIKBAAR GEMAAKT VOOR RAADPLEGING DOOR HET PUBLIEK MET DIEN VERSTANDE DAT G. DE WILDE IN DE BREEDSTE, WETTELIJK TOEGESTANE MATE ELKE AANSPRAKELIJKHEID UITSLUIT VOOR EENDER WELK VERLIES EN OP EENDER WELKE MANIER ONTSTANE SCHADE DIE HET GEVOLG ZOU ZIJN VAN HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF VAN HET IN DE INHOUD VAN DEZE WEBSITE GESTELDE VERTROUWEN. 

Algemene en factuurvoorwaarden:

1.    Betwistingen omtrent deze factuur dienen binnen de 8 dagen na ontvangst schriftelijk kenbaar gemaakt worden. Nadien kunnen geen betwistingen meer worden aanvaard.
2.    Elke betalingsachterstand geeft BVBA G. DE WILDE het recht om de lopende dossierbehandelingen (inclusief rolzettingen) te schorsen tot wanneer de betalingsachterstand werd ingehaald.
3.    De facturen zijn betaalbaar vóór de vermelde vervaldag op de bankrekening BE09 2900 2108 1757/GEBABEBB van BVBA G. DE WILDE, Gasmeterlaan 191, 9000 GENT, zoals opgegeven op de factuur. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een conventionele moratoire intrest verschuldigd aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties. Elke laattijdige betaling door de klant geeft BVBA G. DE WILDE tevens het recht om een forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen van 10% van de factuurbedragen, met een minimum van 50 EUR, dit ter dekking van de administratieve kosten van BVBA G. DE WILDE. Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via minnelijke en gerechtelijke weg, inclusief gerechtsdeurwaarders- en advocatenkosten, worden doorgerekend aan de klant.
4.    Het niet betalen van één factuur op de vervaldag, maakt automatisch alle openstaande facturen opeisbaar, ongeacht hun vervaldag.
5.    Ons kantoor, de vennootschap en de individuele gerechtsdeurwaarders en/of medewerkers kunnen enkel worden gedagvaard voor de Vrederechter van het Vierde kanton te GENT of de Rechtbank van Eerste Aanleg van Oost-Vlaanderen, afdeling GENT. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.
6.    In alle gevallen waar onze aansprakelijkheid wordt weerhouden voor een bepaald schadegeval, is deze in ieder geval beperkt tot het bedrag waarvoor we verzekerd zijn.

Copyright Notice

Op de inhoud van deze pagina's rust het auteursrecht van G. DE WILDE BVBA. Gehele of gedeeltelijke overname van de inhoud in eender welke vorm is verboden, tenzij een dergelijke reproductie geschiedt op grond van de volgende toestemmingsvoorwaarden: 

Toestemming tot kopiëren voor louter persoonlijk gebruik

U mag gedeelten van de inhoud afdrukken of laden op een plaatselijke harde schijf voor persoonlijk gebruik.

Toestemming tot kopiëren voor beperkte doeleinden 

U mag gedeelten van de inhoud kopiëren ten bate van de persoonlijke informatie van individuele derde partijen, mits: 

 • u de website vermeldt als bron van de betreffende informatie; en
 • u de derde partij in kennis stelt van deze gebruiksvoorwaarden en de derde partij instemt met naleving van die voorwaarden. 

Deze toestemming tot kopiëren staat evenwel niet toe dat de inhoud in zijn geheel of gedeeltelijk wordt opgenomen in een ander werk of in een andere publicatie in welke vorm ook. Zonder beperkingen te stellen aan het voorgaande, mag geen enkel gedeelte van de website:

 • worden verdeeld of gekopieerd voor commerciële doeleinden; noch 
 • worden gereproduceerd, doorgezonden of opgeslagen in of naar een andere website of een ander systeem voor elektronische raadpleging. 

 

Privacy Policy  
(Laatste Update: 22 mei 2018) 

 

Deze "Privacy Policy" regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door G. DE WILDE BVBA, met handelsbenaming De Wilde & Baele Gerechtsdeurwaarders (hierna: De Wilde & Baele), met maatschappelijke zetel te 9000 GENT, Gasmeterlaan 191 en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer BE0433.142.909 en dit zowel als verantwoordelijke voor de verwerking, als verwerker van persoonsgegevens.  

  

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door de website te gebruikentoegankelijk via het volgende adres: www.gdw-dewilde.be (hierna “de Website”); door het verzenden van een dossier, een klacht, vraag of opmerking naar De Wilde & Baele; door het aangaan van een contractuele relatie met De Wilde & Baele en door het gebruik van TAGOR3WEBverklaart u dat u kennis hebt genomen van deze Privacy Policy en dat u uitdrukkelijk akkoord gaat met de inhoud ervan en met de verwerking zelf. 

 

Artikel 1 – Algemeen 

 

 1. DE WILDE & BAELE leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.  

 

 1. DE WILDE & BAELE stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens. 

 

Artikel 2 – Persoonsgegevens 

 

2.1.Persoonsgegevens die wij vanu verwerken:  

 1. Categorie 1: uw persoonsgegevens die u ons als klant verstrekt (bv. bij het overmaken van een opdracht, dossier of wanneer u ons contacteert voor inlichtingen) of als bezoeker van onze website; 

 1. Categorie 2: persoonsgegevens die klanten ons overmaken over hun schuldenaars, tegenpartijen in gerechtelijke en minnelijke procedures, etc.; 

 1. Categorie 3

  Andere websites 

  De website kan links bevatten om het de gebruiker gemakkelijker te maken andere websites te raadplegen. Als de gebruiker deze links gebruikt om deze website te verlaten en de website van een derde partij bezoekt, kan G. DE WILDE BVBA geen enkele controle uitoefenen op die website. G. DE WILDE BVBA kan evenmin instaan voor de bescherming en de privacy van informatie die gebruikers hebben verstrekt bij hun bezoek aan websites van derden. Gebruikers dienen zelf behoedzaamheid te betrachten en de privacyverklaring te raadplegen die geldt voor de website in kwestie.

  De website kan links bevatten om het de gebruiker gemakkelijker te maken andere websites te raadplegen. Als de gebruiker deze links gebruikt om deze website te verlaten en de website van een derde partij bezoekt, kan G. DE WILDE BVBA geen enkele controle uitoefenen op die website. G. DE WILDE BVBA kan evenmin instaan voor de bescherming en de privacy van informatie die gebruikers hebben verstrekt bij hun bezoek aan websites van derden. Gebruikers dienen zelf behoedzaamheid te betrachten en de privacyverklaring te raadplegen die geldt voor de website in kwestie.

Persoonlijke informatie

U kunt ervoor kiezen het verzamelen of het gebruiken van persoonlijke informatie te beperken:

Wanneer u wordt verzocht een formulier in te vullen, bedient u zich dan van de knop die u kunt aanklikken om te kennen te geven dat u niet wenst dat de door u verschafte informatie door eender wie wordt aangewend voor direct-marketingdoeleinden.

Als u eerder geen bezwaar hebt aangetekend tegen het gebruik door G. DE WILDE BVBA van uw persoonlijke informatie voor direct-marketingdoeleinden, kunt u die mening te allen tijde herzien en dit kenbaar maken d.m.v. een brief naar G. DE WILDE BVBA, Gasmeterlaan 191, 9000 GENT

Door gebruik te maken van de website en door G. DE WILDE BVBA niet in kennis te stellen van het tegendeel, stemt u ermee in dat G. DE WILDE BVBA uw gegevens aanwendt op de wijze zoals uiteengezet in deze algemene gebruiksvoorwaarden.

Krachtens de wetten op de bescherming van persoonsgegevens kunt u de details opvragen van de informatie die G. DE WILDE BVBA over u heeft. Een verzoek daartoe kunt u indienen per brief aan bovenstaand adres.

Als u van mening bent dat bepaalde informatie die G. DE WILDE BVBA over u bezit, onjuist of onvolledig is, gelieve dan een brief te sturen naar bovenstaand adres. Onjuiste gegevens zullen vervolgens zo snel mogelijk worden gecorrigeerd.

G. DE WILDE BVBA streeft ernaar de informatie die u G. DE WILDE BVBA verschaft optimaal te beveiligen en zal daartoe dan ook de modernste instrumenten inzetten.

Deontologische Erkenning

Deze website werd erkend door de Deontologische Commissie van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders van België en draagt als goedkeuringsnummer CNK/081105/000000/0012 afgeleverd door de deontologische commissie op 5 november 2008.

Bij toekenning wordt deze erkenning opgenomen in een publieke databank waarvan u hier binnenkort de link zult vinden.

E-mail verkeer

Vertrouwelijkheid

Onze elektronische boodschappen en al hunbijlagen zijn vertrouwelijk en hun inhoud kan bij wet beschermd zijn. Indien de e-mail niet voor u is bestemd, is elke publicatie, reproductie, kopie, distributie of andere verspreiding of gebruik ervan ten strengste verboden. Als u de boodschap per vergissing toegestuurd kreeg, gelieve de afzender onmiddellijk te verwittigen en de e-mail te vernietigen. Een onfeilbare en correcte e-mailtransmissie kan niet worden gegarandeerd. De overgebrachte informatie kan worden onderschept, gewijzigd of vernietigd. Ze kan verloren gaan, te laat of onvolledig aankomen of een virus bevatten. De zender kan dan ook onmogelijk verantwoordelijk worden geacht voor een vergissing of een weglating in de inhoud van de boodschap als gevolg van de elektronische transmissie. Indien verificatie nodig is, gelieve een afdruk te vragen. 

Virussen

Het emailverkeer afkomstig van ons kantoornetwerk wordt op diverse plaatsen gescand op gekende virussen. Wij geloven, zonder dit te kunnen garanderen, dat de e-mails afkomstig van ons kantoor en de bijlagen eraan vrij zijn van virussen. Wij willen er u niettemin op wijzen dat u volledig verantwoordelijk bent voor de viruscontrole en dat G. DE WILDE BVBA noch de verzender enigszins voor virussen aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Spam

Onze servers zijn uitgerust met een beveiliging tegen SPAM (ongewenste email). Het is mogelijk dat in sommige gevallen de aflevering van inkomende emails wordt geblokkeerd doordat de betreffende email door het geautomatiseerd systeem wordt aanzien als SPAM. Inkomende emails worden enkel aanvaard als afgeleverd indien u een antwoord of een leesbevestiging ontving. Indien u geen van beiden ontving, kunnen we niet garanderen dat uw email werd ontvangen. We sluiten alle aansprakelijkheid uit voor schade veroorzaakt door het feit dat informatie ons niet bereikte omdat de email die de informatie bevatte, werd tegengehouden door ons geautomatiseerd systeem.

Niet-contractueel bindend

De emails die we versturen worden opgesteld ter goeder trouw, maar zijn niet verbindend en kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige contractuele verplichting vanwege G. DE WILDE BVBA of een van haar aangestelden.

Aansprakelijkheidsbeperking

In alle gevallen waar onze aansprakelijkheid wordt weerhouden voor een bepaald schadegeval, is deze in ieder geval beperkt tot het bedrag waarvoor we verzekerd zijn.

Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

Ons kantoor, de vennootschap en de individuele gerechtsdeurwaarders en/of medewerkers kunnen enkel worden gedagvaard voor de Vrederechter van het Vierde kanton te GENT of de Rechtbank van Eerste Aanleg van Oost-Vlaanderen, afdeling GENT. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.