Advocaten: Partners van het eerst uur

Als advocaat wenst u de belangen van uw cliënt zo goed mogelijk te behartigen. Om dit te realiseren hebt u nood aan een partner die u snel, efficiënt en precies kan ondersteunen. Met een team van 6 gerechtsdeurwaarders, 5 kandidaat-gerechtsdeurwaarders en meer dan 40 medewerkers staat De Wilde & Baele u met raad en daad bij voor een brede waaier aan diensten toegespitst op uw beroep. Ons kantoor verzamelde over de jaren uitgebreide expertise, onder meer inzake de verkoop van vee- en emissierechten, veilingen van allerhande kunstvoorwerpen, uitwinning van intellectuele eigendomsrechten, beslag op zeeschepen, uithuiszettingen, onteigeningen, invorderingen van dwangsommen, voorzieningen in cassatie en grensoverschrijdende betekening en uitvoering.

Meer dan 40 jaar ervaring in alle mogelijke procedures

Het werk van een gerechtsdeurwaarder is een complex gegeven. We moeten tientallen types procedures tot in ieder detail uitvoeren. Ons team heeft de ervaring om al uw opdrachten tot een goed eind te brengen.

Real-time en transparant klantenportaal

We ontwikkelden zelf ons klantenportaal. 24/7 toegankelijk met alle informatie over uw dossiers en alle voor u gemaakte contacten. Bij elke opdracht krijgt u de link naar uw online dossier.

Stipte opvolging van ieder dossier

Resultaatgerichte en punctuele opvolging door een multidisciplinair team van meer dan 50 mensen, ondersteund door permanente investeringen in op maat gemaakte opvolgingssoftware.

Uitgebreid netwerk

U kan ons uw opdrachten toevertrouwen, ongeacht waar die moeten uitgevoerd worden. Wij zorgen dat uw dossier wordt behandeld door een competente collega uit ons netwerk.

Efficiënte aanpak bij iedere stap van het proces

De Wilde & Baele investeert continu in een sterk team en IT-infrastructuur om u een kwaliteitsvolle dienstverlening te garanderen. Transparantie en efficiëntie gaan bij ons hand in hand. Via ons beveiligd klantenportaal (inclusief API, SaaS koppelingen en rapportering) kan u op elk tijdstip de status van uw opdracht nakijken. De link naar uw dossier staat in de ontvangstbevestiging die u per mail ontvangt. De ontvangstmelding geeft eveneens onze referentie, de gegevens van de verzoekende en de verwerende partij weer, alsmede de facturatiegegevens. Dankzij ons uitgebreid netwerk kan u eveneens bij ons terecht voor dossiers die onze territorialiteit overschrijden.

Brede waaier aan diensten

De Wilde & Baele levert maatwerk, afgestemd op uw instructies en het profiel van de tegenpartij. Ook bij volumeverwerking hebben wij oog voor het individuele dossier. Bemiddeling is de rode draad in de uitoefening van ons ambt, zonder de resultaatgerichtheid uit het oog te verliezen. Hieronder volgt een beknopt overzicht van enkele diensten waarvoor u op ons beroep kan doen.

Bij vaststellingen noteert de gerechtsdeurwaarder geheel objectief wat hij zintuiglijk kan waarnemen (zien, ruiken, horen, smaken, voelen). Deze vaststellingen zijn authentiek wat betreft de waargenomen materiële feiten en gegevens. Bijgevolg geniet het proces-verbaal van vaststelling een bijzondere bewijskracht in een gebeurlijk lopende of navolgende procedure. 

Het scala aan zaken waarin de gerechtsdeurwaarder authentieke vaststellingen kan verrichten, is breed. Hieronder volgt een overzicht van enkele vaak voorkomende types van vaststellingen: 

 • inzake de bouw (uithangen bouwvergunning, bouwovertredingen, bouwschade, tekortkomingen, vertragingen, niet-naleving lastenboek)
 • inzake sociaal recht (vaststellen van stakingen, uitoefening concurrerende activiteit, surfgedrag op de arbeidsplaats)
 • geluidsoverlast
 • geurhinder
 • burenhinder (o.a. overlast door blaffende honden en duiven, overhangende takken, ontnemen van licht/lucht/uitzicht door constructies of beplantingen)
 • inzake toezicht op toegelaten loterijen en wedstrijden, tombola’s en recordpogingen
 • inzake boedel- of plaatsbeschrijving
 • inzake verzekeringen (schade ingevolge weersomstandigheden, brandschade en waterschade)
 • inzake de inhoud van een website, en – onder bepaalde omstandigheden – sms, mail, telefoongesprek en chatlog
 • inzake familierecht (niet-naleving van hoederecht, contactrecht en bezoekrecht, en overspel)

Uw opdracht en het profiel van de schuldenaar bepalen het traject van een dossier. Bijgevolg start elke nieuwe opdracht met de identificatie van de tegenpartij en de analyse van diens financiële draagkracht. Hierbij wordt eveneens nagekeken of de schuldenaar reeds gekend is op ons kantoor. Belemmeringen voor verdere uitvoering zoals een voorstel tot ambtshalve schrapping, de toelating tot de procedure van collectieve schuldenregeling en een faillissement, worden op die manier bij aanvang opgespoord. Dit laat u toe om op geïnformeerde wijze al dan niet aangepaste instructies door te geven. Bovendien draagt een solvabiliteitsonderzoek bij tot de kostenefficiënte werkwijze die wij hanteren. Mocht uit het onderzoek de insolvabiliteit van de schuldenaar blijken, bezorgen wij de schuldeiser een fiscaal attest van onvermogen. Hiermee kunnen oninbare facturen worden tegen geboekt. 

Zoveel als mogelijk streven wij de minnelijke oplossing na waarbij zowel de schuldeiser als de schuldenaar gebaat zijn. De minnelijke invordering genereert minder kosten voor de schuldenaar, wat diens aflossings- en betalingscapaciteit verhoogt ten voordele van de schuldeiser. Indien de schuldenaar niet ingaat op een minnelijke invordering of bij het uitblijven van enige reactie, kan ons kantoor – met kennis van de voorafgaande minnelijke procedure – overgaan tot de gerechtelijke invordering na het verkrijgen van een uitvoerbare titel. Op die manier worden tijdverslindende en dure overdrachten halverwege vermeden. Bovendien draagt deze werkwijze bij tot een betere beoordeling van de te nemen dwangmaatregelen tijdens de gerechtelijke invorderingsprocedure. Aldus koppelt De Wilde & Baele efficiëntie aan snelheid, wat betere resultaten garandeert. 

De kerntaak van de gerechtsdeurwaarder bestaat uit het opstellen en betekenen van allerhande exploten. De betekening geldt immers als meest formele vorm van kennisgeving. Binnen ons team hanteren wij een duidelijke en uniforme werkwijze. Uniformiteit levert herkenbaarheid op zowel voor ons team als voor de opdrachtgever en verkleint de kans op fouten. Deze werkwijze vertaalt zich in kwaliteit, integriteit en toegankelijkheid.  

Ter illustratie, na betekening van de dagvaarding ontvangt de opdrachtgever/verzender een kopie van het exploot per mail. De factuur wordt per afzonderlijke mail overgemaakt. Indien u dat wenst, licht het kantoor de uitgifte waarna de betekening ervan snel volgt, desgevallend met bevel. Bij niet-uitvoerbare beslissingen ter invordering van een geldsom wordt veelal een aanmaning tot betalen geïncorporeerd. 

Het bewarend beslag legt de beschikkingsbevoegdheid van de debiteur over de beslagen goederen aan banden zodat er steeds een vermogensbestanddeel beschikbaar is voor realisatie eens de uitwinning van diens vermogen aan de orde is. Bijgevolg biedt deze procedure soelaas wanneer er nog geen uitvoerbare titel werd verkregen of wanneer, rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, verdere uitvoering (nog) niet wenselijk is. Er bestaan diverse types van bewarend beslag naargelang de aard van de inbeslaggenomen goederen, met name bewarend beslag op roerende goederen, onroerende goederen, onder derden, en op zee- en binnenschepen. Daarnaast is ons kantoor tevens vertrouwd met allerlei bijzondere vormen van bewarend beslag, denkende aan pandbeslag, beslag tot terugvordering, beslag inzake namaak, beslag voor wisselschulden en het Europees bewarend bankbeslag. 

De gerechtsdeurwaarder speelt een primordiale rol bij de gerechtelijke uitvoering van rechterlijke beslissingen, akten en titels in uitvoerbare vorm. Onze jarenlange ervaring, een database met gegevens over de tegenpartij en de bezoeken ter plaatse maken een betere beoordeling van de situatie mogelijk. Hierbij treedt ons kantoor respectvol op met nauwgezette naleving van de wetgeving en de deontologische code. Tijdens ons optreden hebben wij een open oog voor de onderliggende klantenrelaties en trachten wij het imago en de reputatie van de opdrachtgever te beschermen. 

De primaire wijze van uitwinning bij de invordering van geldsommen, is het uitvoerend beslag met een mogelijke navolgende verkoping van de beslagen goederen. De tegeldemaking van roerende goederen geschiedt via een gerechtelijke openbare verkoop, een gerechtelijke verkoop in der minne of een vrijwillige openbare verkoop. De gerechtelijke verkoop van schepen gebeurt openbaar. Naast uitvoerend beslag op roerende goederen en zee- en binnenschepen, kan er tevens beslag gelegd worden op onroerende goederen (waarbij een aangestelde notaris instaat voor de verkoop ervan) en onder derden (bijvoorbeeld op looninkomsten, vervangingsinkomsten, huurgelden en gelden op een bankrekening). Op ons klantenportaal kan u kengetallen raadplegen die u onmiskenbaar inzicht geven in de efficiëntie van de invordering van uw dossiers, de NPR Score en de EVI-index. 

Daarnaast kunt u tevens beroep doen op ons kantoor in het kader van reële executie. In het bijzonder denken wij onder meer aan de eigenlijke gedwongen uithuiszetting en uitdrijving van krakers, het breken van een bedrijfsbezetting, de gedwongen afgifte bij niet-naleving van het contactrecht en de gedwongen afgifte van een zaak. 

De inspanning van De Wilde & Baele Gerechtsdeurwaarders stopt bovendien niet aan de landsgrenzen. Veelal wordt u geconfronteerd met een schuldenaar die zich in het buitenland bevindt. Dit betekent niet noodzakelijk het einde van uw invorderingsdossier. Ons kantoor is immers vertrouwd met de verschillende regimes die van toepassing kunnen zijn op een grensoverschrijdend geschil.

De Wilde & Baele zorgt ook voor de invordering van onbetaalde B2B-facturen volgens de administratieve procedure voor de invordering van onbetwiste geldschulden. Sinds 01/10/2018 kan deze invorderingsprocedure tevens worden toegepast op verzoek van of lastens ondernemingen onder Nederlands, Frans, Duits, Luxemburgs, Italiaans, Spaans of Oostenrijks recht. Via een aanmaning tot betalen wordt de schuldenaar een laatste keer gesommeerd om de facturen te voldoen. Bij het uitblijven van enige reactie of de niet-naleving van een overeengekomen afbetalingsplan, maken wij 8 dagen na het verstrijken van de antwoordtermijn van één maand een proces-verbaal van niet-betwisting op. Een magistraat bij het Beheers- en Toezichtscomité van het Centraal Bestand van Beslagberichten verklaart het proces-verbaal uitvoerbaar, dat door ons kantoor wordt opgevraagd. Van zodra het uitvoerbaar verklaarde proces-verbaal van niet-betwisting beschikbaar is, verzorgen wij de betekening ervan met bevel tot betalen. Deze procedure brengt aanzienlijk minder kosten met zich mee dan via de klassieke gerechtelijke weg. Bovendien kan er via deze specifieke procedure sneller een uitvoerbare titel verkregen worden dan via de rechtbank. Dankzij ons op maat gemaakte opvolgingssysteem kan ons kantoor kort op de bal spelen met snellere resultaten tot gevolg. 

Bij De Wilde & Baele kunt u tevens terecht voor de tegeldemaking (of verhuring) van in pand gegeven goederen. Gezien onze ervaring in de gerechtelijke en vrijwillige verkoop van roerende goederen zijn wij het best geplaatst om dergelijke verkopingen in goede banen te leiden. Daarnaast laat dit ons ook toe om desgevallend bezit te nemen van de verpande goederen en om, zonder toelating van de rechter, beslag te leggen op de bezwaarde goederen. Indien u beroep doet op ons kantoor, wordt de doorlooptijd verkort en is de kans op fouten veel kleiner. 

Hier stoppen onze activiteiten echter niet. Hierna volgt een niet-limitatieve opsomming van diensten waarvoor u zich op ons kantoor kunt beroepen : 

 • de neerlegging van het bericht van overdracht in het Centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest
 • de opmaak van protestakten tegen allerlei handelspapieren, namelijk wissel- en orderbrieven en bankcheques, en de neerlegging van het bericht van protest in het Centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest
 • kantonnement in handen van ons kantoor, waarbij de gekantonneerde bedragen in bewaring worden gegeven bij de Deposito- en Consignatiekas; hierbij is geen voorafgaande toestemming van de beslagrechter vereist
 • sekwester, evenwel beperkt tot een aantal gevallen (art. 1531 Ger.W., 1466 Ger.W. en 1471 Ger.W.)
 • schatting van roerende goederen
 • bijstand aan faillissementscuratoren met betrekking tot de inventaris en realisatie van de faillissementsboedel
 • juridische adviesverlening

Meteen starten met uw dossier?

Hebt u reeds een opdrachtbrief en/of ontwerpdocument klaarliggen dan kunnen wij meteen voor u aan de slag. Via onderstaande knoppen kan u ons rechtstreeks contacteren of uw documenten doorsturen. Hebt u hier vragen over, aarzel niet ons te contacteren.

Contacteer ons

De Wilde & Baele

Gerechtsdeurwaarders

Gasmeterlaan 191

9000 Gent

Cookie- & Privacyverklaring

De Wilde & Baele hecht vanzelfsprekend belang aan uw rechten en alle aspecten van uw privacy. Via onderstaande knoppen vindt u meer inlichtingen over deze topics.


Copyright 2021. Alle rechten voorbehouden. Website met passie gemaakt door Pixelsrule.

-->